dr Robert Kropiwnicki – 41 lat, legniczanin, politolog, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, menadżer, samorządowiec, poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, członek Platformy Obywatelskiej

POSEŁ NA SEJM RP VII KADENCJI

 – przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
– członek 15 podkomisji nadzwyczajnych oraz 4 podkomisji stałych m.in. przewodniczący podkomisji dot. ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz podkomisji dot. zmiany ustawy o prokuraturze
– przynależy do 5 zespołów parlamentarnych w tym do Zespołu Poselskiego ds. budowy dróg ekspresowych S5 i S3, Zespołu ds. Wolnego Rynku oraz Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego
Poseł sprawozdawca wielu ustaw, m.in. ustawy o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy Kodeks Wyborczy
– złożył interpelacje i zapytania, m.in. w sprawie:przebudowy legnickiego dworca PKP, II etapu remontu dworca kolejowego w Legnicy, ujęcia w Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94”, organizowania przedszkoli w zakładach pracy, projektu ustawy o pomocy prawnej dla osób najuboższych

Sejmowa strona posła Roberta Kropiwnickiego:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=200&type=A

– ślubował w Sejmie 08 listopada 2011r. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg” [art. 104 Konstytucji RP]

– w wyborach parlamentarnych 09 października 2011 roku zdobył 6029 głosów startując z 5 pozycji listy Platformy Obywatelskiej w Okręgu Wyborczym nr 1 [Jelenia Góra, Legnica]
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/sjm-1.html


POSEŁ NA SEJM RP VI KADENCJI

– od 15.07.2011r. zasiadał w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 4342)
– od 28.04.2011r. zasiadał w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych oraz poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych oraz w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury
– od 17.03.2011r. zasiadał w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych
– od 16.12.2010r. zasiadał w dwóch komisjach: w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w dwóch podkomisjach: od 02.02.2011r. jako Przewodniczący w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz od 24.02.2011r. w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

– ślubował w Sejmie 16 grudnia 2010r. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg” [art. 104 Konstytucji RP]

– w wyborach parlamentarnych 21 października 2007 roku zdobył 8115 głosów startując z ostatniej pozycji na liście Platformy Obywatelskiej w Okręgu Wyborczym nr 1 [Jelenia Góra, Legnica]

Więcej informacji o pracy Posła Roberta Kropiwnickiego można odnaleźć na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/514.htm – Sejm RP – Poseł VI Kadencji: Robert Kropiwnicki

W latach 2006-2009 był PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY. Dbał o nowoczesne i sprawne funkcjonowanie miasta, o jego dynamiczny rozwój. W sprawach Legniczan złożył kilkadziesiąt interpelacji i zapytań, pomagał wielu osobom poradami prawnymi i interweniował w ich sprawach w różnych urzędach.

DZIAŁACZ NA RZECZ ROZWOJU

– w latach 2004 – 2011 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy,
– pomysłodawca i współautor 15 projektów na rzecz ograniczania bezrobocia oraz zakładania działalności gospodarczej i podnoszenia kwalifikacji – 15,8 mln PLN pozyskanych środków,
– pod jego kierownictwem opracowano w latach 2004-2006 22 projekty samorządowe, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej – na ponad  46 mln PLN pozyskanych środków, natomiast w latach 2007-2010 opracowano 50 projektów na kwotę dofinansowania ponad 171 mln PLN m.in. na rewitalizację Teatru im. H. Modrzejewskiej ora zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
– konsultant w programach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator programu Innowacje Technologiczne dla Przedsiębiorców.

URODZONY SPOŁECZNIK

– Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
– Rzecznik Praw Ucznia Województwa Legnickiego (1992-1994),
– pomysłodawca i współtwórca Parlamentu Uczniowskiego Województwa Legnickiego (1994),
– w latach 1999 – 2007 Przewodniczący Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, od 2004 prowadzi zajęcia w Legnickiej Szkole Liderów Społecznych,
– inicjator powołania Legnickiej Rady Konsultacyjnej Organizacji Pozarządowych,
– wolontariusz na Ukrainie i w Rosji na rzecz organizacji pozarządowych.

NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY

– absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – doktor nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego,
– w 1995 ukończył Helsińską Szkołę Praw Człowieka,
– od 1999 roku – wykładowca programu „Europa w szkole” – tworzenie Klubów Europejskich na terenie byłego województwa legnickiego, powołano 15 Klubów, regularnie spotyka się z młodzieżą prowadząc społecznie gościnne wykłady,
– nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
– prowadzi szkolenia dla bezrobotnych, przedsiębiorców, nauczycieli i pracowników opieki społecznej.

Write a Comment